Inloggen
Winkelmandje
NederlandsNederlands

Verkoopsvoorwaarden

 

 

1. Al onze verkopen en leveringen geschieden volgensonderstaande bepalingen. Er wordt verondersteld dat de koper, door de 
    koop zelf, deze bepalingen kent en ze aanvaardt, zelfs indien ze tegenstrijdig zijn met zijn eigen aankoopvoorwaarden.
2. De  goederen zijn geleverd, af ons magazijn.
3. Herroepingsrecht
        1.       Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden
             gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf
             door de consument aangewezen en aan Bonnet BVBA bekend gemaakte vertegenwoordiger.
     2.       Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die
             mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
             Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze
             mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Bonnet BVBA retourneren, conform de door de Bonnet BVBA verstrekte
             redelijke en duidelijke instructies.
     3.       Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst
             van het product, 
kenbaar te maken aan Bonnet BVBA. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het
             modelformulier dat hem door Bonnet BVBA per mail wordt toegestuurd. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik
             te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient
             te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
     4.       Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn
             herroepingsrecht resp. het product niet aan Bonnet BVBA heeft teruggezonden, is de koop een feit.

4. De aan onze klanten geleverde goederen blijft eigendom van Bonnet BVBA tot de integrale betaling van het factuurbedrag.

5. Fouten in gedrukte media en digitale media, duidelijk merkbare vergissingen in onze prijslijsten, offertes en orderbevestigingen,
    verbinden ons niet.Prijsoffertes zijn steeds vrijblijvend.

6. Al onze leveringen zijn contant betaalbaar tenzij anders vermeld.
    Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt zonder dat een ingebrekestelling nodig is, het
    schuldsaldo verhoogd met een rente van 15% per jaar vanaf deze vervaldag. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de
    schuld op de vervaldag, zonder ernstige reden, wordt na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12%,
    met een minimum van 75 EUR en een maximum van 2000 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

7. Het niet-betalen op de vervaldag van het geheel of een gedeelte van de levering of het contract, maakt het saldo van alle 
    rekeningen, onmiddellijk opeisbaar, en verleent aan de verkoper de mogelijkheid ofwel bestaande contracten te annuleren,
    met toepassing van het uitdrukkelijk ontbindend beding, ofwel de dwangafname te kiezen.

8. Voor alle gevallen waar de verkoop wordt ontbonden, verbindt de koper zich om aan de verkoper als schadevergoeding voor
    winstderving een forfaitaire som te betalen, die overeenstemt met 20% van de waarde van de goederen waarvan de verkoop
    ontbonden is.

9. In gevallen van rechtmatige klacht staat het ons vrij de koper binnen een redelijke termijn en na vaststelling van onze
    waarborgplicht terug te betalen of tegen terugname van gewraakte andere goederen op te sturen.

10. De leveringstermijnen zijn slechts aanduidingen, die geen recht geven op schadeloosstelling in het geval van vertraging.
      Onze verantwoordelijkheid is opgeheven in geval van overmacht, zoals ook bij totale of gedeeltelijke stakingen, of iedere
      andere omstandigheid die voor gevolg heeft de levering te belemmeren, zowel in ons bedrijf als bij onze leveranciers.

11. De bestellingen overgemaakt aan onze vertegenwoordigers, zijn alleen geldig onder voorbehoud van onze toestemming.

12. Een betaling kan door de klant niet meer gewijzigd of geannuleerd worden zonder onze schriftelijke toestemming en mits
       vervulling van de voorwaarden die wij stellen.

13. Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Kortrijk.

Next - Bonnet - Voorpagina - Merk 1
Next - Bonnet - Voorpagina - Merk 2
Next - Bonnet - Voorpagina - Merk 3
Next - Bonnet - Voorpagina - Merk 4
Next - Bonnet - Voorpagina - Merk 5
Next - Bonnet - Voorpagina - Merk 6
Next - Bonnet - Voorpagina - Merk 7
Next - Bonnet - Voorpagina - Merk 8

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen